Zakon


gerb k1ZAKON BRACI BOSYCH NAJ?WI?TSZEJ MARYI PANNY Z G?RY KARMEL.

(ZAKON KARMELIT?W  BOSYCH)

Historia zakonu zaczyna si? w Palestynie. Za?o?ony zosta? w 1155 roku przez grup? krzy?owc?w jacy podj?li si? ?ycia mniszego w Ziemi ?wi?tej. Jednym z pierwszych prze?o?onych o kt?rych si? wzmiankuje by? Brokard z Kalabrii.

Pierwsi mnisi osiedlili si? na g?rze Karmel, sk?d te? i wzi??a si? nazwa tego zakonu. Karmel, w t?umaczeniu z j?zyka hebrajskiego oznacza „ogr?d”. Dos?ownie jest to nazwa palesty?skiego grzbietu g?rskiego pokrytego lasem i bujn? zieleni?. Rozci?ga si? na terytorium pa?stwa Izrael wzd?u? rzeki Kison, oraz - oko?o 23 kilometry - wzd?u? wybrze?a morza ?r?dziemnomorskiego. W swoim najwy?szym punkcie osi?ga 550 metr?w wysoko?ci. Na G?rze Karmel w wyj?tkowy spos?b pierwsi mnisi czcili ?wi?tego Eliasza, s?ynnego proroka ze Starego Testamentu. 

Na pocz?tku karmelici na?ladowali wzory wschodniej mniszej tradycji, szczeg?lnie charakteryzuj?c si? ascetyczn? postaw?. Regu?a palesty?skich karmelit?w by?a zatwierdzona na pocz?tku XIII wieku przez ?aci?skiego patriarch? Alberta (w owych czasach Jerozolima by?a w r?kach chrze?cijan). W 1238 roku, po  pokonaniu chrze?cijan przez saracen?w, karmelici przenie?li si? do Europy Zachodniej. Pocz?tkowo osiedlili si? na Cyprze, Sycylii i Anglii, gdzie za?o?yli kilka klasztor?w i wsp?lnot. Wed?ug staro?ytnych opowiada?, w 1251 roku, Prze?o?onemu Generalnemu Karmelit?w - Szymonowi Sztok  objawi?a si?  Matka Bo?a wr?czaj?c mu szkaplerz ?w. Objawienia te maj? szczeg?lne miejsce w duchowo?ci karmelita?skiej. W 1247 roku zmodyfikowana  karmelita?ska regu?a  zosta?a zatwierdzona przez Papie?a Innocentego IV.

Wraz z pojawieniem si? mnich?w w Europie regu?a karmelit?w nieco uleg?a z?agodzeniu. Karmelici, kt?rzy w wielu XVI powr?cili do  pierwotnej regu?y, zostali nazwani karmelitami bosymi. Od 1593 roku Zakon Karmelit?w Bosych ostatecznie uniezale?ni? si? od karmelit?w z?agodzonej regu?y. W Ko?ciele rzymskokatolickim zaliczony zosta? do zakon?w ?ebrz?cych, kt?rego cz?onkowie s? zaanga?owani w  prace misjonarskie, charytatywne i edukacyjne.

W celu g?oszenia Ewangelii na pocz?tku XVII wieku mnisi wyruszyli z W?och do Persji. Ich szlak wi?d? przez ziemie ukrai?skie. Pierwsi karmelici przybyli do Berdyczowa  oko?o 1630 roku.

Karmel wyda? Ko?cio?owi licznych ?wi?tych. ?wieci  Teresa z Avila i Jan od Krzy?a s?  najwybitniejszymi nauczycielami modlitwy i ?ycia duchowego. Otrzymali  stopie? Doktora (Nauczyciela) Ko?cio?a. Dowodem osobistego spotkania z Bogiem na drodze Karmelu s? postacie ?w. Teresy od Dzieci?tka Jezus – najm?odszego  Doktora Ko?cio?a, ?w. Teresy Benedykty od Krzy?a (Edyty Stein), patronki Europy  oraz ?w. Rafa?a Kalinowskiego.

Str?j karmelita?ski – to  br?zowy habit, na kt?ry narzuca si? bia?y p?aszcz. Szczeg?lne znaczenie ma cz??? habitu zwana Szkaplerzem, nieod??cznie zwi?zana z Maryj?. Szkaplerz jest z?o?ony z dw?ch cz??ci sukna noszonych na piersi i plecach. Jest on znakiem przynale?no?ci ca?ego zakonu do Maryi. Nazywany jest on te? szat? Maryi. Osoby ?wieckie, kt?rzy nosz? szkaplerz karmelita?ski, w??czaj? si? do Rodziny Karmelu i s?  zwi?zani duchowo z Zakonem Karmelit?w.

Zakonnicy, kt?rych liczba dzisiaj wynosi oko?o 4 tysi?cy w siedemdziesi?ciu krajach, obecnie zajmuj? si? dzie?ami misyjnymi  i duchowo-o?wiatow? dzia?alno?ci?, m.in. prowadz? szko?y i wydaj? czasopisma. Karmelici do dnia dzisiejszego  pozostaj? wierni dw?m zasadom ?ycia duchowego: modlitwie i pracy apostolskiej.

Na Ukrainie karmelici bosi s? obecni w Berdyczowie i Kijowie (bracia) oraz w Kijowie i Charkowie (siostry).