Nasze powo?anie

fot3Naszym powo?aniem jest ?ycie kontemplacyjne w modlitwie i w czynach po przez ?ycie ca?kowicie ukierunkowane na s?uchanie S?owa Bo?ego w blizkiej relacji z Jezusem i Jego Najswi?tsz? Matk?. Jesto to powo?anie do zjednoczenia z Bogiem w ?yciu, gdzie modlitwa i ofiara z siebie przeplataj? si? z wielk? mi?o?ci? do Ko?cio?a. Ofiaruj?c nasze ?yciew zjednoczeni uz Chrystusem, uczestniczymy w Jego dziele zbawie niadusz: modlimy si? za g?osz?cch Ewangeli? i za teolog?w;o powo?ania, o jedno?? chrze?cijan oraz za ewangelizacj? narod?w, aby wszyscy otworzyli si? na Dobr? Nowin? Chrystusa. Przedstawiamy  naszemu Ojcu w Niebierado?ci i nadzieje, troski i b?le wsp??czesnych ludzi, modlimy si? tak?e za Ukrain? i maj?cych w?adz? oraz za naszych dobroczy?c?w i tych wszystkich, kt?rzy w swoich potrzebach zwracaj? si? do nas z pro?b? o modlitw?. Ta nieustanna modlitwa z Ko?cio?em i za Kosci?? jest naszym ukrytym apostolstwem. Ukrytym, gdy? – jako mniszki kontemplacyjne – nie podejmujemy w Ko?ciele ?adnych dzie? zewn?trznych.

Dlatego,zas?owami ?w. Naszej Matki Teresy od Jezusa, staramy si? „by? takimi, aby otrzyma? od Boga wszystko, o co prosimy Go w modlitwie”;і, aby ?atwiejosiagn?? ten cel, przyjmujemyten szczeg?lny spos?b ?ycia zaproponowany przez?w. Teres?, w kt?rym wszystko jest tak pomy?lane, aby u?atwia?o nam skupienie i nieustanne wzrastanie w modlitwie i zjednoczeniu z Bogiem, aby skuteczniej nas prowdzi?o do wi?kszej mi?o?ci i wyzwala?o od samych siebie i od rzeczy, kt?re mog?yby zatrzyma? nas w tym d??eniu do Boga.

Istotnym elementem tego stylu ?ycia jest odosobnienie, jakie zapewnia nam ?cis?a klauzura. Klauzur? okre?la si? t? cz??? klasztoru, do kt?rej nie mog? wchodzi? osoby nie nale??ce do wsp?lnoty si?str, ani te? z kt?rej nie mog? wychodzi? same siostry, z wyj?tkiem nielicznych i uzasadnionych sytuacji, okre?lonych przez prawo. Owa zamkni?ta cz??? klasztoru obejmuje pomieszczenia, w kt?rych ?yj? mniszki wraz z ogrodem i regulowana jest przepisami zatwierdzonymi przez Stolic? Apostolsk?, dlatego nazywa si? klauzur? papiesk?. Klauzura karmelitanek bosych, materialna przestrze? zamkni?cia, ma g??bokie znaczenie duchowe iod tej strony patrz?c, klauzura, wbrew pozorom, jest jak ogromna przestrze? ducha, w kt?rej mo?emy pozostawa? same z Bogiem Samym.