Kr?tka historia naszej fundacji

fot2Na zaproszenie bp Jana Purwi?skiego, ordynariusza Diecezji kijowsko-?ytomierskiej, 3 czerwca 1995 roku przyby?y do Charkowa pierwsze cztery Siostry z klasztoru w Dysie k/Lublina (Polska). Pocz?tkowo zamieszka?y przy remontowanej ?wi?tyni Wniebowzi?cia NMP na ul. Gogola. Wkr?tce zosta? zakupiony budynek w osadzie Pokotylivka pod Charkowem By? to dwupi?trowy, zrujnowany hotel robotniczy, kt?ry dopiero trzeba by?o odremontowa? i zaadoptowa? na klasztor. Po przygotowaniu na zamieszkanie kilku pierwszych pomieszcze?, w pa?dzierniku 1995 roku, siostry przenios?y si? do niego. Podczas, gdy w miar? zdobywanych z trudem ?rodk?w finansowych, stopniowo remontowane by?y kolejne pomieszczenia, formowa?a si? powoli wsp?lnota zakon¬na. Od sierpnia 1996 r. do pa?dziernika 1999 r. w Charkowie pozostawa?y wymiennie 2 lub 3 siostry dla dogl?dania prac remontowych, natomiast zg?aszaj?ce si? ju? do nowicjatu charkowskiej fundacji m?ode Ukrainki (w?wczas tak?e Rosjanki) przebywa?y wraz z posta?ymi mniszkami w macierzystym klasztorze w Dysie, gdzie odbywa?y poczatkow? formacj?. W pa?dzierniku 1999 roku, na Uroczysto?? ?w. N.M. Teresy od Jezusa, powr?ci?y?my ju? na sta?e na charkowsk? fundacj?, staraj?c si?, pomimo bardzo ci??kich warunk?w i ci?gle trwaj?cego remontu, prowadzi? regularne ?ycie karmelita?skie. Wraz z nowym podzia?em diecezji Ko?cio?a Katolickiego na Ukrainie, kt?rego Ojciec ?wi?ty Jan Pawe? II dokona? w 2002 roku, nasz klasztor w Pokotylivce znalaz? si? na terenie diecezji charkowsko-zaporo?skiej, kt?rej pierwszym ordynariuszem by? bp Stanisіaw Padewski. On to, wraz z bp koadiutorem Marianem Buczkiem, dokona? erygowania klasztoru i zamkni?cia klauzury papieskiej w dniu 16 czerwca 2008 roku. Klasztor nasz zosta? za?o?ony pod wezwaniem Matki Bo?ej Po?redniczki Wszystkich ?ask i ??. Aposto??w Piotra i Andrzeja. Tytulacja ta jest wyrazem naszej wiary, ?e wszystkie ?aski otrzymujemy przez Maryj?, Matk? Wcielonego S?owa, oraz znakiem modlitwy o jedno?? wiary i o pojednanie pomi?dzy lud?mi i narodami. Jednym bowiem z aspekt?w naszej obecno?ci na tej ziemi (Слобожанщині?) jest by? mo?e szczeg?lna misja przeb?agania i pojednania zwi?zana z krwaw? i okrutn?, a przecie? tak niedawn?, histori? tych ziem (Chark?w okr??ony jest cmentarzami na kt?rym pochowane s? ofiary przemocy totalitaryzm?w, wielkiego g?odu i wojny - ?acznie oko?o 35 tysi?cy zabitych w ci?gu tylko dwudziwstu lat: Ukrai?cy, Rosjanie, Niemcy, Polacy i ?ydzi). Szczeg?lnymi wydarzeniami w kr?tkiej historii naszej wsp?lnoty by?a wizyta Ojca ?wietego b?. Jana Paw?a II na Ukrainie i udzia? w Mszy ?wi?tej celebrowanej przez niego w Kijowie 24 czerwca 2001 roku oraz nawiedzenie naszego klasztoru przez relikwie ?w. Teresy od Dzieci?tka Jezus 9/10 maja 2010 roku.