Karmel Matki Bo?ej Po?redniczki ?askoraz ??. Aposto??wPiotra i Andrzeja w Pokotylivci ko?o Charkowa

fot1Karmel Matkі Bo?ej Po?redniczki ?askoraz ??. Aposto??w Piotra i Andrzeja w Pokotylivci ko?o Charkowapowsta? w 1995 roku jako drugi (po Kijowie) w Ukrainie klasztor Mniszek Bosych Zakonu Naj?wi?tszej Maryi Panny z G?ry Karmel.

Naszym powo?aniem jest ?ycie kontemplacyjne w modlitwie i w czynach poprzez ?ycie ca?kowicie ukierunkowane na s?uchanie S?owa Bo?ego w blizkiej relacji z Jezusem i Jego Najswi?tsz? Matk?. Jesto to powo?anie do zjednoczenia z Bogiem w ?yciu, gdzie modlitwa i ofiara z siebie przeplataj? si? z wielk? mi?o?ci? do Ko?cio?a.  Ofiaruj?c nasze ?ycie w zjednoczeniu z Chrystusem, uczestniczymy w Jego dziele zbawienia dusz: modlimy si? za g?osz?cch Ewangeli? i za teolog?w; o powo?ania, o jedno?? chrze?cijan oraz za ewangelizacj? narod?w, aby wszyscy otworzyli si? na Dobr? Nowin? Chrystusa. Przedstawiamy  naszemu Ojcu w Niebie rado?ci i nadzieje, troski i b?le wsp??czesnych ludzi, modlimy si? tak?e za Ukrain? i maj?cych w?adz? oraz za naszych dobroczy?c?w i tych wszystkich, kt?rzy w swoich potrzebach zwracaj? si? do nas z pro?b? o modlitw?.

[Czytaj dalej]

Kr?tka historia naszej fundacji...

Nasze powo?anie...

Nasza praca jako s?u?ba Ko?cio?owi...

Mo?liwo?? wsp?lnej modlitwy...

Kontakt...