Historia sanktuarium

jant1Klasztor Karmelit?w Bosych w Berdyczowie na Ukrainie ufundowany zosta? w 1630 roku przez Wojewod? Kijowskiego Jana Tyszkiewicza jako wotum dzi?kczynne za uwolnienie z niewoli tatarskiej. Inauguracja ?ycia zakonnego w klasztorze, a tak?e po?wi?cenie dolnego ko?cio?a pod wezwaniem Niepokalanego Pocz?cia NMP odby?o si? 22 lipca 1642 roku. Uroczysto?ciom tym przewodniczy? bp kijowski Andrzej Szo?drski. Z tej te? okazji fundator podarowa? ?wi?tyni obraz Matki Boskiej ?nie?nej, XVI-wieczne dzie?o typu Hodegetrii. Obraz ten by? otaczany czci? w rodzinie Tyszkiewicz?w, wi?zano z nim otrzymanie wielu ?ask. Kult obrazu stawa? si? w regionie coraz powszechniejszy, liczni wierni ?wiadczyli o szczeg?lnych ?askach otrzymanych przed obliczem Naj?wi?tszej Maryi Panny. Cudownego uzdrowienia do?wiadczy? tak?e bp kijowski Stanis?aw Zaremba. Po zapoznaniu si? z dokumentacj? na temat licznych cud?w za wstawiennictwem Naj?wi?tszej Maryi Panny, wyda? on 23 maja 1647 roku oficjalny dokument, w kt?rym og?osi? obraz Matki Boskiej Berdyczowskiej jako cudowny. Od tego momentu rozpocz??a si? d?uga tradycja pielgrzymowania do Sanktuarium.

W latach 1739-1754 mia?a miejsce budowa g?rnego ko?cio?a. Nad ko?cio?em dolnym wzniesiona zosta?a typowa bazylika na planie krzy?a ?aci?skiego z kopu?? na skrzy?owaniu transeptu. Nowy ko?ci?? konsekrowany zosta? 9 czerwca 1754 roku przez bpa kijowskiego Kajetana So?tyka. Na zgromadzeniu Senatu w Grodnie hierarcha ten przedstawi? pro?b? Karmelit?w Bosych o ukoronowanie obrazu koronami papieskimi. Po otrzymaniu zgody Senatu, kr?l Polski August III i Prymas abp Adam Komorowski skierowali pro?b? do Ojca ?wi?tego Benedykta XIV. Papie? przes?a? z?ot? koron? ozdobion? drogimi kamieniami wraz z oficjalnym dekretem datowanym na 28 stycznia 1753 roku. Bp Kajetan So?tyk przewodniczy? ceremonii koronacji, kt?ra z i?cie kr?lewskim rozmachem odby?a si? 16 lipca 1756 roku. Wzi?li w niej udzia? liczni zakonnicy, przedstawiciele kleru, wojska, a tak?e 50-tysi?czna rzesza wiernych.

Dla bezpiecze?stwa Sanktuarium wzniesiono system obronnym. Sk?ada?y si? na? fosy otoczone wa?ami i nape?nione wod?, wie?e, oraz ponad 60 ?o?nierzy trzymaj?cych stra? w “Fortecy Naj?wi?tszej Maryi Panny”. Na pro?b? przeora klasztor otrzyma? jeszcze 120 ochotnik?w, zdolnych do obrony fortecy na wypadek ataku wroga.

W XVIII i XIX wieku klasztor berdyczowski by? na Ukrainie nie tylko centrum ?ycia religijnego i kultu Naj?wi?tszej Maryi Panny, ale tak?e znacz?cym o?rodkiem kulturalnym i charytatywnym. Wydawane w Berdyczowie czasopisma, a tak?e istniej?ce tam szko?y, odgrywa?y bardzo wa?n? rol? w rozwoju kultury i edukacji. Sanktuarium Matki Bo?ej Berdyczowskiej sta?o si? duchow? stolic? Ko?cio?a Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie. Uwa?ano je za miejsce ?wi?te, miejsce szczeg?lnej obecno?ci Pana. Stanowi?o cel pielgrzymek dla tych, kt?rzy chcieli odda? cze?? Matce Bo?ej, a tak?e dla pokutnik?w, kt?rzy przybywali w nadziei pojednania si? z Bogiem.

15 7W tym samym jednak czasie z?ote korony, kt?rymi przyozdobiony by? obraz Matki Bo?ej Berdyczowskiej, zosta?y skradzione. Na pro?b? Karmelit?w o powt?rn? koronacj? papie? Pius IX przes?a? nowe korony. Uroczysto?? powt?rnej koronacji odby?a si? 6 czerwca 1854 roku pod przewodnictwem bpa Kaspra Borowskiego. W roku 1866 car rosyjski skonfiskowa? klasztor, oddaj?c Sanktuarium pod opiek? kleru diecezjalnego. Na kr?tki czas Karmelici powr?cili do Berdyczowa w latach 1918-1926. Po ?mierci o. Terezjusza Sztobryna w?adza komunistyczna skonfiskowa?a sanktuarium, czyni?c z niego w?asno?? pa?stwow?. G?rny ko?ci?? przekszta?cony zosta? w muzeum, ko?ci?? dolny w muzeum ateistyczne. W roku 1941, tu? przed inwazja niemieck? Sanktuarium sp?on??o wskutek podpalenia.

Po 65 latach, 15 listopada 1991 roku, Karmelici Bosi po raz kolejny otrzymali w posiadanie dolny i g?rny ko?ci?? W nie?atwych warunkach rozpocz?li prac? parafialn? i duszpastersk? w zrujnowanej ?wi?tyni. Podj?li si? trudnego zadania odbudowy obu ko?cio??w. Poniewa? do Sanktuarium zn?w nap?ywa? zacz??y rzesze pielgrzym?w, namalowany zosta? nowy obraz Matki Bo?ej Berdyczowskiej. Obraz oryginalny zagin?? bowiem w czasie rz?d?w komunistycznych. Nowy wizerunek Naj?wi?tszej Maryi Panny pob?ogos?awiony zosta? 9 czerwca 1997 przez Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II w ko?ciele ?w. Jadwigi w Krakowie. Koronacja obrazu koronami papieskimi odby?a si? w czasie odpustu ku czci matki Boskiej z G?ry Karmel 19 lipca 1998 roku. Koronatorem w imieniu Papie?a by? Ordynariusz Diecezji Kijowsko-?ytomierskiej, bp Jan Purwi?ski. Na zgliszcza pozosta?e po epoce komunizm powraca do swego Sanktuarium Naj?wi?tsza Maryja Panna, aby leczy? zranione serca, aby otwiera? oczy niewidomym, aby ods?ania? ludziom prawdziwy sens ?ycia i aby prowadzi? wszystkich do wolno?ci dzieci Bo?ych.