Porz?dek mszy ?wi?tych w Berdyczowskim sanktuarium Matki Bo?ej Szkaplerznej

Porz?dek Mszy ?wi?tych w ci?gu roku:

Poniedzia?ek - pi?tek

8.00 ( msza w j?zyku polskim)
18.00 ( msza w j?zyku ukrai?skim)

Sobota

8.00 ( msza w j?zyku polskim)

17.00 (msza w j?zyku ukrai?skim)

Niedziela

7.30 (msza w j?zyku polskim)
9.00 (msza w j?zyku ukrai?skim)
10.30 (msza w j?zyku ukrai?skim)
17.00 (msza w j?zyku ukrai?skim)

W dniach ?wi?tecznych porz?dek mszy jest taki sam jak w dni powszednie z dodatkow? msz? ?w. o 10.30

W ka?d? ?rod? o 18.00 – nowenna do Matki Bo?ej Berdyczowskiej.

Podczas nowenny dzi?kujemy za otrzymane ?aski i prosimy we wszystkich intencjach, z kt?rymi ludzie przychodz? do sanktuarium.

W ka?dy pi?tek odbywa si? ca?odzienna adoracja przed Naj?wi?tszym Sakramentem. Pocz?tek – po Mszy ?wi?tej na godzin? 8.00. Zako?czenie – przed Msz? ?wi?t? na godzin? 18.00.

W ka?dy pi?tek (opr?cz Wielkiego postu) o 17.00 – nabo?e?stwo do Bo?ego Mi?osierdzia.

W ka?dy pi?tek (w okresie Wielkiego Postu) o 17.15 – Droga Krzy?owa.

Przed pierwsz? Msz? porann? odbywa si? obrz?d ods?oni?cia, a po wieczornej – obrz?d zas?oni?cia Obrazu Matki Bo?ej Berdyczowskiej. W tym czasie ?piewa si? stary hymn karmelita?ski Flos Carmeli