Berdycz?w - miejsce zbli?enia

panorama1S? miejsca, kt?rych pi?kno mo?na oceni? dopiero z perspektywy. Trzeba zacz?? zbli?a? si? do nich z oddalenia. My?l?, ?e takim miejscem jest nasz klasztor w Berdyczowie… Ilustracj? tego stwierdzenia mo?e by? fotografia zrobiona znad brzegu rzeki. Ale to tylko ilustracja czego? g??bszego.

Do s?yn?cego ?askami obrazu Matki Boskiej berdyczowskiej zbli?aj? si? co roku we wsp?lnotowym i indywidualnym pielgrzymowaniu katolicy (i nie tylko katolicy) z ca?ej Ukrainy. W pa?dzierniku 2011 r. Episkopat Ukrainy podj?? decyzj? o og?oszeniu tego miejsca narodowym sanktuarium Ko?cio?a rzymsko-katolickiego na Ukrainie.

Odnowione wn?trze ?wi?tyni

Dzisiejszy stan wn?trza ko?cio?a to owoc d?ugich, dwudziestoletnich trud?w odnawiania, zdobywania funduszy, przy r?wnocze?nie prowadzonej pracy duszpasterskiej. Pami?tam, jak na pocz?tku zesz?ego roku starano si? wyznaczy? jak najbardziej realny termin ponownej konsekracji odnowionego g?rnego ko?cio?a. Trzeba by?o uwzgl?dni? terminy zako?czenia ostatnich prac, a jednocze?nie poda? dat? z odpowiednim wyprzedzeniem. To „ju?, a jeszcze nie” by?o podobne do zbli?ania si? znu?onych pielgrzym?w do sanktuarium. W tym przypadku by? to jednak trud moich wsp??braci na finiszu prac konserwatorskich i wyposa?eniowych. Po dwudziestu latach od momentu kiedy pierwsi karmelici bosi zastali obrabowane i wypalone do go?ej ceg?y wn?trze ko?cio?a mia?o nast?pi? ponowne po?wi?cenie Bogu i przekazanie wiernym owocu ich stara?: pi?knie odnowionego wn?trza ?wi?tyni. Rekonsekracja mia?a miejsce 9 czerwca 2012 roku. Dokona? jej Ks. Abp Mieczys?aw Mokrzycki – przewodnicz?cy Konferencji Episkopatu Ukrainy.

Opieka Maryi – obraz czy rzeczywisto???

Do prawdy o opiece Maryi nad sanktuarium berdyczowskim mo?na zbli?a? si? dzi?ki zrozumieniu jego historii. U pocz?tku stoi wielkoduszny akt wdzi?czno?ci Janusza Tyszkiewicza – magnata polskiego, uratowanego cudownie za przyczyn? Matki Boskiej z niewoli tatarskiej w 1627 roku. Dalej prowadzi przez burzliwe dzieje Rzeczypospolitej. Wyj?tkowa szczodro?? ?ask udzielanych przez Maryj? w tym miejscu sprawi?a, ?e zbli?ali si? tutaj do Boga w jednym odruchu ufno?ci ludzie wszystkich warstw spo?ecznych, narodowych i wyznaniowych. Mi?o?? do Maryi zbli?a?a wi?c ich tak?e do siebie nawzajem, a jej sanktuarium sta?o si? znane na terytorium ca?ej Rzeczpospolitej. Wizerunek Matki Boskiej Berdyczowskiej dwa razy ozdabiano papieskimi koronami - w 1756 i w 1854 r.

XIX wiek to bolesne dzieje ucisku przez carsk? Rosj?, pot?guj?cego si? w odpowiedzi na wolno?ciowe zrywy Polak?w. R?wnie? klasztor berdyczowski zosta? skasowany wkr?tce po upadku Powstania Styczniowego – w 1866 roku. Karmelitom bosym uda?o si? wr?ci? w 1918 roku, ale jedynie na kilka lat. Od 1926 do 1991 dolny ko?ci?? wykorzystany by? jako sala kinowa, a p??niej sala gimnastyczna. G?rny ko?ci?? pocz?tkowo s?u??cy jako pomieszczenie muzeum, po po?arze w 1941 roku popad? stopniowo w ca?kowit? ruin?.  

Naj?wie?sza historia prowadzi pod obraz Maryi, kt?ry nie jest oryginalny. Pierwotny wizerunek Matki Boskiej Berdyczowskiej najprawdopodobniej sp?on?? w po?arze ?wi?tyni w czasie II wojny ?wiatowej. Ten fakt jest wyzwaniem dla czysto?ci wiary, a jednocze?nie jak?e jest wymowny: skuteczno?? maryjnego sanktuarium ma swoje ?r?d?o w niewidzialnej ?asce Boga p?yn?cej przez wstawiennictwo Maryi i spotykaj?cej si? z ufn? wiar? przybywaj?cych do niego pielgrzym?w. Nie sama ikona jest fundamentem ?wi?tego miejsca, lecz ?aska Boga i wiara wyznawc?w. Wyrazem tej prawdy jest ukoronowanie nowego wizerunku koronami papieskimi po?wi?conymi przez b?. Jana Paw?a II. Mia?a ona miejsce podczas uroczysto?ci odpustowej ku czci Matki Bo?ej z G?ry Karmel 19 lipca 1998 roku.

B?g kocha Ukrai?c?w

Mia?em okazj? przybli?a? si? do Berdyczowa w trwaj?cej dziewi?? dni pieszej pielgrzymce z Kijowa. Zanim ujrza?em wraz z pielgrzymami urokliw? bry?? klasztoru berdyczowskiego mog?em przypatrze? si? „w?druj?cym sanktuariom” ukrai?skich serc. Zrozumia?em, ?e nie da si? oddzieli? jedno od drugiego.   

Podczas w?dr?wki zaprzyja?ni?em si? z grupk? m?odzie?y. Pi?kni m?odzi ludzie. Ich historia dochodzenia do Pana Boga pokazuje jak wielk? ran? jest podzia? Ko?cio?a. Otrzymali skrawki
potarganej tuniki Jezusa czyli fragmentaryczn? wiedz? o chrze?cija?stwie przekazywan? r??nie przez wiernych i duchowie?stwo rozmaitych wyzna?, komunistyczn? przesz?o?? rodzin i swojej ojczyzny oraz aktualny konsumpcjonizm. A jednocze?nie maj? dusze szerokie i t?skne jak ich kraj. B?g sam si? o nich upomina. Przychodzi z odczuciem swojej obecno?ci. W kilku rozmowach mog?em us?ysze? o tym, jak B?g dotyka m?odych serc w do?wiadczeniu ich samotno?ci lub te? w zetkni?ciu z pi?knem ?wiata. Chcia?oby si? powiedzie?: „stare numery” Pana Boga. Rzeczywi?cie. Przecie? wiadomo o tym z Biblii: g?os Boskiego Oblubie?ca s?ycha? najwyra?niej na pustyni (Wj 3,4; Oz 2,16), lub w ogrodzie (Pnp 5,2;  J 20,16).

Katolicka wiara przetrwa?a na Ukrainie na og?? w formu?ach modlitw odmawianych w j?zyku polskim. Jak z ?upiny kasztana wydobywa si? jednak coraz wyra?niej ?wiadomo?? ukrai?skich katolik?w co do swojej przynale?no?ci do Ko?cio?a katolickiego id?cego do wszystkich narod?w i g?osz?cego Dobr? Nowin? we wszystkich j?zykach. W pi?knym j?zyku ukrai?skim rozbrzmiewa ju? od wielu lat katolicka liturgia rytu ?aci?skiego. Odbywaj? si? jednak tak?e Msze ?wi?te w j?zyku polskim. Uczestnicy „polskiej” Mszy ?wi?tej z wielk? wdzi?czno?ci? modl? si? do Boga za mo?liwo?? otwartego wyznawania swojej wiary, za co w przesz?o?ci wiele wycierpieli. To tak?e przestrze? zbli?ania – wsp?lne dla jednych i drugich wyzwanie, aby rozumie? i uszanowa? tych, kt?rzy pragn? modli? si? po polsku oraz tych, kt?rzy z entuzjazmem uczestnicz? w zrozumia?ej dla nich liturgii w j?zyku ukrai?skim.

W Berdyczowie zbli?aj? si? do wiary ludzie, kt?rzy odczuli przyci?ganie Ducha o?ywiaj?cego wsp?lnot? Ko?cio?a. Spotkali si? ze ?wiadectwem wiary swoich koleg?w czy bliskich, lub wszed?szy do ko?cio?a podczas nabo?e?stwa odczuli moc S?owa Bo?ego i modlitwy w zrozumia?ym dla nich j?zyku. Ci ludzie gromadz? si? na spotkaniach przygotowawczych do przyj?cia sakrament?w w Ko?ciele katolickim. Nie spotka?em jeszcze audytorium tak uwa?nie s?uchaj?cego katechezy o podstawowych prawdach wiary. To „baranki m?ode” w r??nym wieku – cho? ochrzczeni, w rzeczywisto?ci od pocz?tku poznaj? Bo?e Objawienie i nauk? Ko?cio?a.

Matka Bo?a w zadziwiaj?co pokorny i cichy spos?b staje na rozstajach ludzkich dr?g. Jej marzeniem jest zbli?a? ludzi do Jezusa. Zapraszamy do Berdyczowa, aby do?wiadczy? rado?ci katolickiej wiary, by pod opiek? Maryi nauczy? si? ufnego i pogodnego zbli?ania si? do si?str i braci.

 

Kto chcia?by wesprze? dzia?alno?? Karmelit?w Bosych w Berdyczowie mo?e dokona? wp?aty na konto:

Klasztor Karmelit?w Bosych w Berdyczowie

Kredyt Bank S.A. O/Przemy?l

46 1500 1634 1216 3003 7377 0000